Natur och miljöer i Mönsterås

stromsrom

Nedre Alsterån. Foto: Håkan Knutsson

Mönsterås kommun består till stor del av det öppna landskapet men också av skogen där det finns flera fina löv och blandskogsområden. I dom nordvästliga delarna finns också relativt orörda våtmarker, -mossar och kärr som ger vildmarkskänsla. Så är det naturligtvis också ”sjön” och kusten med många av sina värdefulla naturmiljöer.

Dom båda vattendragen Emån och Alsterån präglar till stor del landskapet.
Vid den nedre och sista delen av Alsterån ligger Strömsrum. Här finns en vacker natur och kulturhistorisk miljö med ån som rinner fram under den hängande ädellövskogen. Detta område är ett av dom största sammanhängande arealerna av lövskog i länet. På våren är fågellivet rikt med t.ex. Mindre flugsnappare. Likaså är Emåns nedre del från Fliseryd och ut till utloppet vid Em en rik och värdefull miljö med lövskogar och våtmarker. Emån delar här upp sig i ”kvillar” och bildar delvis orörda lövskogspartier på öar och utmed stränderna. Bäst är naturligtvis att uppleva detta område med kanot. Men se upp för stormal!!

Sylten

Våtmarksområdet sylten. Foto: Håkan Knutsson

Inte minst viktigt har så kommunen sin kusträcka mot Kalmar sund. Här har bildats låga grusöar och djupa vikar som Timmernabbenviken och Mönsteråsviken. Längst in i Mönsteråsviken mynnar Lillån ut och här vid ”Sylten” har ett våtmarksområde restaurerats. Tillsammans med hagmarker, grävda dammar och vassar har ett värdefullt område bildats för fåglar och fisk. Ett fågeltorn kan nås via cykel och gångbana.
Längst ut på uddarna som omger Mönsterås och Timmernabbenvikarna finns värdefulla naturmiljöer. Lövö är ett naturreservat med kustnära ängs- och hagmarker och dom närmaste öarna är här fågelskyddsområden.

volloeneskar

Eneskär, Vållö. Foto: Håkan Johansson

I den norra kustdelen ligger Vållö, ett naturreservat som består av ett femtiotal mindre och större öar. Vållö som också är en av dom få bebodda öarna i länet domineras av tallskogen men här finns även ängs- och hagmarker och dom öppna strandängarna. Straxt söder om Vållö finns dom båda fågelskyddsområdena Svartingsskär och Gåsö. Här ser man inte sällan Havsörn. Sjöfågel och vadare har här viktiga rastlokaler.

bjurkarret

Idhultesjön. Foto: Håkan Johansson

I dom inre nordvästliga delarna av kommunen finns platser där kan man få uppleva ödemarkskänsla. Älmten och Idhultesjön är ett område med våtmarker och mader som hyser ett rikt fågelliv. Kyllenområdet är också ett relativt stort område med mossar, kärr och gölar. Trots intensivt skogsbruk har våtmarkerna bevarats orörda.