Svar Miljömål 2020

Yttrande Mönsterås kommun miljömål 2020 

Stranda naturskyddsförening välkomnar kommunens förslag till miljömålsarbetet och ser fram emot att ett behövligt dokument tas fram. Särskilt glada är vi att kommunen kommer aktivt satsa på våtmarker, grönområden med hög biologisk mångfald, ökad skyddad natur/ lekområden samt på informationsinsatser till invånarna om miljö och miljövänliga lösningar.  

 

  1. En bättre miljö tillsammans

Att uppnå en bättre miljö är ingenting man kan göra ensam. Kommunen behöver ta vara till den lokala kunskapen om natur och miljö, engagemanget att organisera och stötta aktiviteter samt handlingskraften som behövs för att ställa om samhället.

Vi hade gärna sett att kommunen nämnde i sitt miljömålsarbete att den antar sig att samverka med lokala organisationer, som vi är ett exempel på, för att tillsammans arbeta för och skapa en bättre miljö.

 

  1. Skyddad natur (mål 3.1)

Vi är glada över att kommunen aktivt vill arbeta för att öka andelen skyddad natur inom kommunen. Marker med höga naturvärden finns däremot inte alltid i kommunen ägo. Vi önskar att kommunen ta på sig att verka för att även privatägd mark med höga naturvärden ska skyddas. Dessa områden finns bland annat kring Försjön och Hornsö Ekopark samt utmed Alsterån.

Angående skydd av kustområden som är av särskild betydelse för fiskreproduktion önskar vi att kommunen ska verka för ett ökad skydd som gynnar fisk och fåglarn i skärgårdsområdet.

I Mönsterås skärgård fanns 2019 endast en säkert lyckad häckning av fiskgjuse. Störningar av fritidsfiskare utgör ett allvarligt hot genom att, efter fiskeförbudets slut 1 juni, uppehålla sig och ibland ovetandes gå iland på häckningsöarna just när äggen kläcks eller ungarna är mycket små. Dessa kan då frysa ihjäl. Genom att förlänga fiskeförbudet inom fiskgjusens område till 31 juli eller helårsvis kan kommunen ta ett viktigt ansvar för fiskgjusens fortlevnad. 

Ett helårsförbud inom ett begränsat område av skärgården, skulle dessutom kunna bli ett viktigt rekryteringsområde för fisk att undersöka. 

 

  1. Friluftsliv (mål 3.3)

Vi välkomnar att kommunen vill satsa på naturupplevelser och friluftslivet. Inom kommunen finns en hel del outvecklad potential som är relativ lätt att lyfta fram. Utöver bra informationsinsatser behövs skötsel av Mönsteråsleden och att andra naturleder säkerställs och förbättras. 

Under åren 2011- 2012 genomfördes ett LONA-projekt “Naturcentrum Emån” som bland annat kartlade möjligheter och kostnader för att starta ett naturum i kommunen. https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/249

 

  1. Hyggesfria kommunala skogar (mål 3.5)

I kommunens förslag till lokala miljömål föreslås att kommunägd skog inom de områden som pekas ut som kultur-, natur- och rekreationsområden i översiktsplanen, samt tätortsnära skog ska vara fria från kalhyggen. 

Vi vill argumentera för hyggesfritt skogsbruk i alla kommunägda skogar. Vi förstår inte varför man ska ha två olika sätt att sköta skogen. Att implementera hyggesfritt skogsbruk i alla kommunägda skogar ger en tydlig signal till kommuninvånarna och andra aktörer inom skogsbruk att man tar miljöansvar inom detta område.

 

  1. Rent vatten  – god ekologisk status (mål 4.5)

Miljömål 4.5 kanske inte riktigt tillhör kapitlet för rent vatten, för att man förbiser den viktiga rollen som detta mål har för den biologiska mångfalden i kommunen. Målet bör flyttas till fokusområde 3: en tillgänglig natur med stärkt biologisk mångfald

Genom att den svenska regeringen året 2004 införde det Europeiska vattendirektivet i miljömålsarbetet antog Sverige även ansvar att se till att vattendrag och åar i landet skulle återställas så att de återigen kunde hysa en hög biologisk mångfald. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/

Alsterån anses vara en av landets främsta naturpärlor och är av stor betydelse för fiskare och naturälskare. Dessvärre har det inte skett några förbättringar för den biologiska mångfalden i ån sedan miljöbalken antogs. 

Enligt länsstyrelsens bedömning (viss.lansstyrelsen.se) har Alsterån i Mönsterås kommun måttlig ekologisk status på grund av flera vandringshinder vilka utgörs av dammar och vattenkraftverk som saknar vandringslösningar eller har (enligt VISS) dåligt fungerande fiskpassager.  

För att uppnå god status 2027 behöver man verka för att återskapa naturliga vattenflöden och möjliggöra fiskvandring. Vi saknar denna ambition i miljömålsplanen. Vi önskar ett mer aktivt arbete från kommunen att återskapa fiskpassager på samma sätt som kommunen har gjort i Emån.